Selamat Datang

Mengenal Istri Rasulullah Saw- Hafsah

Mengenal Sosok Hafsah
                Riwayat hidup, status dan usia
            Nama langkap Hafsah binti ‘Umar Ibn Al-Khaththab Ibn Nufail Ibn ‘Abdul ‘Uzza’ Ibn Riyah Ibn ‘Adi Ibn Ka’ab Ibn Lu’ay.
            Ayahnya bernama ‘Umar Ibn Al-Khaththab.
            Ibunya bernama Zainab binti Mazh’un Ibn Habib Ibn Wahab Ibn Hudzafah Ibn Jamh, kakak beradik dengan ‘Utsman Ibn Mazh’un.
            Hafsah adalah seorang janda quraish dari Khuanais Ibn Hudzafah. Tak lama setelah mereka hijrah ke Madinah, suaminya meninggal dunia setelah pulang dari perang Badar pada tahun 2 H. Yakni 25 tahun setelah kedatangan Rasulullah Saw. di Madinah. Lalu Rasulullah Saw. menikahi Hafsah[1] pada bulan sya’ban, sekitar tiga puluh bulan sebelum Perang ‘Uhud,[2][3] yaitu tidak lama setelah masa iddahnya dari Khunais berakhir.
            Untuk mengetahui usia Hafsah saat dinikahi oleh Rasulullah Saw., maka tahun kelahiran Hafsah, yakni 18 sebelum hijrah ditambah tiga tahun sesudahnya, yaitu 21 tahun, atau jumlah usia Hafsah saat wafat dikurangi tahun wafat lalu ditambah tiga tahun. ia meninggal dunia pada tahun 41 H.[4] Dalam usia 59 tahun. dengan demikian, 59 dikurangi 41 ditambah 3 sama dengan 21.
[1] Ibn Sa’ad, Al-Thabaqat, Bairut: Dar Shadir, jld. 8, h. 81.
[2] Ibid., jld. 8, h. 83.
[3] Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Tahqiq: Muhammad Abdul Qadir ‘Atha, Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Baz, 1994 M., jld. 6, h. 56.
[4] Ibn ‘Abdil Barr, Al’Isti’ab Fi Ma’rifah Al-‘Ashhab, Al-Maktabah Al-Syamilah, jld. 1, h. 584.
nursaidr Hai, saya Said. Saat ini saya aktif sebagai Fulltime blogger. Saya sangat tertarik menulis tentang lifestyle, traveling dan kuliner.

Belum ada Komentar untuk "Mengenal Istri Rasulullah Saw- Hafsah"

Diberdayakan oleh Blogger.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel